header_top
header_bottom

Arkiv 2017 - Turneringsbetingelser - Seniorer og veteraner - Vest Sen/Vet

Regionsgolf Vest Senior/Veteran


Turneringbetingelser 2017

Redaktionel ændring i afsnittet "Afstandsmålere" og "Lokale regler"
Turneringsledelsen
2. maj 2017

Deltagende klubber
Klubber, der deltager i Regionsgolf Vest Senior/Veteran rækkerne skal have fuldt medlemskab af Dansk Golf Union. Turneringen afvikles efter R & A’s regler.
Alle klubber, der har tilmeldt sig turneringen, accepterer samtidig at være værtsklub i op til 3 kampe i slutspillet, samt på skift at stille bane til rådighed til årsmøde, regions- og landsfinalerne.
 
Deltagere
Seniorer (S-rækker): Deltagerne skal være fyldt 50 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes.
Veteraner (V-rækker): Deltagerne skal være fyldt 60 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes.
Super-veteraner (X-række): Deltagerne skal være fyldt 70 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes.
For alle grupper gælder, at man skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af en godkendt golfklub under Dansk Golf Union. Spillerne kan kun spille for hjemmeklubben, og kan kun spille for én klub i kalenderåret, og de skal have et EGA-handicap for at kunne deltage i turneringen. Det er tilladt at benytte op til tre spillere med professionel status på holdet. Fleksmedlemmer kan ikke deltage.
Senior-, veteran- og superveteran turneringerne er adskilte turneringer. En spiller kan deltage i de turneringer, den pågældende er kvalificeret til uden begrænsninger.
Ved skift fra et lavere til et højere rangeret hold inden for den enkelte turnering er der ingen begrænsninger.
Ved skift fra et højere til et lavere rangeret hold inden for den enkelte turnering er der én spilledags karantæne. Karantænen skal forstås på den måde, at spilleren først kan spille på klubbens lavere rangerede hold, når det højere rangerede hold har spillet mindst én kamp, hvor den pågældende spiller ikke har deltaget.
En spiller må ikke bruges på flere hold i SC, VB, VC og XA-rækkerne, hverken i puljespillet eller i slutspillet.
Et hold i DGU’s danmarksturnering for senior, veteran hhv. superveteran betragtes som et højere rangerende hold end et hold i den tilsvarende turnering i Regionsgolf.
Ved deltagelse på et hold i dame- eller herrerækken i DGU’s Danmarksturnerings er der ingen begrænsninger.
 
Tilmelding og gebyr
Turneringsledelsen udsender hvert år indbydelse til holdturneringen. I indbydelsen er der fastsat dato for seneste tilmelding.
Tidsfrister og betingelser skal overholdes af klubberne, for at holdene kan deltage i turneringen.
Tilmeldingsgebyret pr. hold fremgår af indbydelsen.
 
Klubbernes administration
Hver tilmeldt klub skal udnævne en klubkoordinator, som er ansvarlig overfor turneringsledelsen for alle klubbens tilmeldte hold. Klubkoordinator udpeger en holdkaptajn for hvert enkelt hold.
Årets resultatkort opbevares frem til 1. oktober i turneringsåret - derefter kan de destrueres. På foranledning af turneringsledelsen skal klubberne fremsende resultatkort fra hjemme- såvel som udekampe.
 
Trukket hold
Et hold, der før turneringens start eller senere under afviklingen, ved skriftlig meddelelse til turneringsledelsen, bekræfter ikke at kunne stille hold til de resterende kampe, defineres som ”Trukket hold”.
Det vil altid være det lavest rangerende hold, der trækkes.
Når et hold trækkes, nulstilles holdets afviklede kampe.
Ved afmelding af hold efter at spilleplanen er offentliggjort, opkræves klubben et gebyr på kr. 500,00.
 
Rækkeinddeling
Senior A, Senior B, Veteran E, Veteran A og Veteran B rækkerne har klubberne kvalificeret sig til ved oprykning. I disse rækker kan klubberne kun deltage med 1 hold, i Veteran B dog med op til 2 hold.
I Senior C kan klubberne deltage med op til 3 hold
I Veteran C kan klubberne deltage med op til 3 hold.
I Superveteran A kan klubberne deltage med op til 2 hold.
 
Prøvespil mm
Der er ikke gratis prøvespil under turneringens gennemførelse, hverken i puljespil eller slutspil.
Turneringen tilbyder ikke gratis træningsbolde.
 
Spilletidspunkt
Spilleplanen med ugenr. lægges på hjemmesiden senest 15. januar. Senest 1. marts skal hjemmeklubberne have tastet kampdatoer og tid ind.
Til og med 31. marts kan udeholdene bede om at få ændret kampdag og tid. Det aftales indbyrdes, og turneringsledelsen orienteres pr. mail
Såfremt der ikke kan opnås enighed de 2 klubber imellem, er det hjemmeklubben, der bestemmer spilletidspunktet. I senior og veteran rækkerne kan hjemmeklubben ikke insistere på et spilletidspunkt indenfor normal arbejdstid (mandag til fredag kl. 8-16).
Den 1. april er kampprogrammet officielt, og eventuelle ændringer i spilleplanen kan kun forekomme såfremt begge involverede hold kan blive enige om en eventuel flytning. Et evt. nyt spilletidspunkt meddeles til turneringsledelsen pr. mail.
Kampene skal dog være afviklet inden udgangen af spilleplanens sidste spilleuge.
 
Turneringens gennemførelse
En klub kan tilmelde hold i de rækker, de har kvalificeret sig til at spille i.
I de indledende runder spilles hjemme- og udekampe i alle puljer. I slutspillet spilles der på neutral bane.
Alle tilmeldte hold i hver række inddeles i puljer. Hver pulje er på max. 4 hold. Der spilles uden match- og greenfee. I alle singler tildeles 2 kamppoint og i foursome tildeles 3 kamppoint for vunden match. Ved uafgjort match deles kamppoint mellem de to hold.
Det hold, som har opnået flest kamppoint, vinder kampen og får 2 turneringspoint. Hvis kampen ender lige, får hver klub 1 turneringspoint.
Det hold, som har opnået flest turneringspoint, når puljespillet er afsluttet, er vinder af sin pulje. Hvis 2 eller flere hold står lige, gælder følgende kriterier:
 1. Klubbernes indbyrdes kamppoint
 2. Opnåede kamppoints i alle puljekampe
 3. Flest vundne ups i indbyrdes matcher
 4. Flest vundne matcher på udebane i hele turneringen
 5. 1. singles resultat, hvis også lige 2. singles resultat osv.
 6. Flest vundne foursome matcher
 7. Lodtrækning
Såfremt man ikke møder med fuldt hold gælder følgende:
 • Mangler 1 herre tabes 3. single
 • Mangler 2 herrer tabes 2. og 3. single
 • Mangler 1 dame tabes damesingle
 • Mangler 2 damer tabes damesingle og mixed foursome
 • Mangler 1 dame og 1 herre tabes damesinglen og 3. herresingle
Tabte matcher tabes med maksimale cifre – dvs. 10-8. Såfremt man ikke møder med mindst 4 spillere, tabes hele kampen med 11-0 og de enkelte matcher med 10-8.
Benyttes en ulovlig spiller, taber holdet alle matcher med maksimale cifre.
 
Spilleform
Der spilles hulspil over 18 huller med 1 damesingle, 3 herresingler og 1 mixed foursome.
Der spilles fra sædvanlig klub-tee. Singlerne spilles som 2-bolde. Der spilles scratch i alle rækker.
 
Startorden og resultatindtastning
Startrækkefølgen aftales holdkaptajnerne imellem. Holdkaptajnerne afgør ved lodtrækning inden første start, hvilket hold der skal have honnøren på første hul i samtlige matcher i holdkampen. Er en holdkaptajn ikke tilstede på 1. tee, afgøres lodtrækning mellem deltagerne i første match.
Holdkaptajnen må frit vælge hvilke spillere, der skal spille mixed foursome, hvorimod de 3 herresingler skal opstilles i handicaporden.
Inden kampen spilles udveksles kampkort med navne og EGA-handicap. Kampkortet kan downloades fra hjemmesiden
Resultatet af kampen påføres kampkortet, der underskrives af begge holdkaptajner. Resultatet indberettes af hjemmeklubben på hjemmesiden.
Hvis indberetningen ikke er foretaget senest 3 hverdage efter spillet, taber hjemmeklubben holdkampen med 11-0, uanset de faktisk vandt, og ingen af holdene tilskrives turneringspoints. Vinder eller spiller udeholdet uafgjort, får udeholdet turneringspoint og kampresultatet lægges i databasen.
 
Afbrydelse af spil
Afbrydes en kamp pga. vejrlig eller mørke, skal en ny spilledato aftales og kampen afvikles efter fælles aftale. Matchen fortsætter, hvor man var nået til, jvf. golfreglerne.
Enhver ændring skal altid meddeles turneringsledelsen.
 
Udeblivelse eller afbud
Såfremt et hold udebliver fra en kamp, tabes kampen med maksimale cifre – dvs. 11-0 og hver match med 10-8. Et hold, der melder afbud til en kamp, uden at der skriftligt er truffet aftaler om anden spilledag, taber kampen med maksimale cifre – dvs. 11-0 og hver match 10-8.
Udebliver et hold fra eller melder afbud til mere end én kamp ekskluderes holdet. De kampe holdet har spillet inden eksklusionen udgår af puljens resultatstilling.
Ved eksklusion af et hold opkræves klubben et gebyr på kr. 500,00.
 
Protest
En protest skal skriftligt være turneringskomiteen i hænde inden 2 døgn efter afviklingen af den match, som protesten vedrører (evt. forvarsel pr. telefon). Sammen med protesten skal betales kr. 500,00, som klubben får retur, såfremt de får ret i deres protest.
Turneringskomiteen afgør indkomne protester hurtigst muligt – inden 8 dage efter modtagelsen af den skriftligt formulerede protest. Indsenderen af en protest er selv ansvarlig for, at turneringskomiteen faktisk modtager protesten.
 
Slutspillet
Puljevinderne deltager i slutspillet, der afvikles efter cupsystemet. Hvis en puljevinder trækker sig fra slutspillet, går pladsen videre til nr. 2 i puljen.
1/16, 1/8, ¼ og ½ finale spilles på neutral bane. Bane til regions- og landsfinaler er fastlagte på forhånd.
Turneringsledelsen fastlægger spilleplanen herunder værtsklubberne (den neutrale bane). Der spilles uden match- og greenfee.
Ændring af dato og spilletidspunkt er muligt, såfremt holdkaptajnerne kan opnå enighed herom, og værtsklubben accepterer det nye tidspunkt. ”Hjemmeholdets” kaptajn er ansvarlig for at lave de nødvendige aftaler og efterfølgende informere turneringsledelsen om det nye spilletidspunkt.
Ved manglende enighed, vil det være den af turneringsledelsen fastsatte spilledag/tid, der er gældende. Resultater i slutspillet skal være indtastet senest 24 timer efter kampens afvikling.
Spilleplanen og fordelingen af baner til slutspillet kan løbende ses på hjemmesiden efter de indledende runder.
Vinder af regionsfinalen deltager i landsfinalen, som i lige år afvikles Øst for Storebælt og i ulige år vest for Storebælt. Hvis vinder af regionsfinalen trækker sig fra landsfinalen, går pladsen videre til runner-up.
For alle rækker gælder, at ingen må spille på flere hold i slutspilskampe, og at ingen spiller, der har spillet på et højere rangerende hold kan deltage på et lavere rangerende hold i slutspilkampene.
 
Pointberegning i slutspillet
Pointsystemet i slutspillet er det samme som i de indledende runder.
Ender kampen uafgjort gælder følgende:
Vinder er det hold med flest ups. Hvis stadig lige gælder følgende prioriterede rækkefølge:
 1. Vinder af 1. single
 2. Vinder af 2. single
 3. Vinder af 3. single
 4. Vinder af damesingle.
 5. Vinder af mixed foursome
 6. 1. single spiller ”Sudden Death”
 7. Lodtrækning
Op- og nedrykning
SA-rækken: De 2 bedst placerede hold i slutspillet rykker op i DGU’s Senior 3. division. Sidst placerede hold i hver pulje rykker ned i SB-rækken.
SB-rækken: De 8 bedst placerede hold rykker op i SA-rækken. Sidst placerede hold i hver pulje rykker ned i SC-rækken.
SC-rækken: De 8 bedst placerede hold i slutspillet rykker op i SB-rækken.
VE-rækken: De 2 bedst placerede hold i slutspillet rykker op i DGU’s Veteran 2. division. Sidst placerede hold i hver pulje rykker ned i VA-rækken.
VA-rækken: De 8 bedst placerede hold rykker op i VE-rækken. Sidst placerede hold i hver pulje rykker ned i VB-rækken.
VB-rækken: De 8 bedst placerede i slutspillet rykker op i VA-rækken. Sidst placerede hold i hver pulje rykker ned i VC-rækken.
VC-rækken: De 16 bedst placerede hold i slutspillet rykker op i VB-rækken.
XA-rækken: Det bedst placerede hold i slutspillet rykker op i DGU’s Superveteran 1. division.
Frafald af hold i højere rækker og det forhold, at en klub kun kan have et hold i DGU’s senior 3.division, SA, SB, DGU’s veteran 2. division, VE, VA og DGU’s superveteran 1. division samt max. 2 hold i VB kan medføre, at bedste 2´er og evt. bedste 3´er oprykkes.
Hvis en klub ikke ønsker at udnytte en oprykningsret fra regionsgolf SA, VE eller XA til DGU’s overbygning, oprykkes den nærmest efterfølgende klub. Klubben som fravælger oprykning kan deltage i puljespillet i det følgende års turnering, men spærres for det følgende års slutspil. Skulle klubben vinde sin pulje, bliver det puljens nr. 2, der overtager pladsen i slutspillet.
Der tages forbehold for at evt. turneringsændringer i DGU eller regionsgolf regi kan påvirke det enkelte års op- og nedrykninger.
 
Golfcar mv.
Golfcar eller andre køretøjer beregnet for persontransport må ikke anvendes, medmindre spilleren har dispensation fra egen hjemmeklub og det i øvrigt er tilladt på den bane, hvor kampen afvikles.
Obs! Formular til tilladelsen, kan downloades fra hjemmesiden.
 
Caddy
En spiller må ikke anvende en caddy under den fastsatte runde.
 
Elektronisk udstyr Hvis spilleren under spil ved brug af elektronisk udstyr (mobiltelefon, minicomputer og lign. elektronisk udstyr) med sin adfærd generer andre spillere, kan spilleren, efter først at have modtaget en protest (iht. Regel 2-5) fra modspilleren ved efterfølgende overtrædelse og protest blive indberettet til turneringskomiteen for et alvorligt brud på etiketten, som efterfølgende kan medføre disciplinær straf i form af 2 spilledages karantæne.
   
Lokale regler
Under alle spil i Regionsgolf Danmark gælder spilleklubbens Lokale Regler samt nedenstående Lokale Regler:
 
Afstandsmåling 
For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler, Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.
Straf for overtrædelse af denne Lokal Regel: Tab af hul. For efterfølgende overtrædelser: Diskvalifikation.
 
Bold flyttet uforsætligt på green 
Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1 modificeres således:
 
Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.
Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.
 
Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærket ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.
 
Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger. Boldmarkeringsmærket flyttet under disse forhold skal genplaceres.
 
Straf for overtrædelse af denne Lokal Regel: Der henvises til regel 18 og 20
 
   
Turnerings-komité Regionsgolf Vest Senior/Veteran turneringsledelsen er ”Komité” i overensstemmelse med golfreglernes § 33 og 34 med skyldig hensyntagen til årsmødebeslutninger.


Regionsgolf Danmark Største turnering

© Regionsgolf-danmark.dk.