header_top
header_bottom

Arkiv 2017 - Vedtægter - Vest Sen/Vet

 

Regionsgolf Vest Senior/Veteran
Vedtægter
REGIONSGOLF DANMARK VEST – Senior/Veteran

 

§ 1. Navn og område
Stk. 1 Holdturneringens navn er: Regionsgolf Danmark Vest – Senior/Veteran.
Stk. 2 Holdturneringen er for alle klubber under Dansk Golf Union (DGU) vest for Storebælt, hvor golfklubberne kan tilmelde hold bestående af spillere som opfylder DGUs alderskriterier for Seniorer, Veteraner og Super Veteraner, hvilket indebærer at de kan deltage i en regional turnering for henholdsvis Seniorer, Veteraner og Super Veteraner.
§ 2. Formål
Stk. 1 Holdturneringens formål er at fremme glæden ved golfspillet hos golfspillere, der er ved at komme op i årene og normalt ikke længere kan gøre sig gældende på eliteplan blandt golfklubbernes yngre spillere, men som stadig ønsker at deltage på eliteniveau indenfor egen aldersgruppe.
Holdturneringens formål er endvidere at opbygge holdturneringen i rækker, således at spillerne for det meste møder jævnbyrdige modstandere, hvilket kan bidrage til gode sociale relationer både mellem golfspillere og golfklubber.
Holdturneringens formål er endvidere at spille efter turneringsbetingelser, som er landsdækkende for Seniorer, Veteraner og Super Veteraner, således at der kan afholdes landsfinaler.
Således også at den øverste seniorrækkes bedste hold kvalificerer sig til 3. division for seniorer under DGU.
Ligesom de lavest placerede hold i 3. division for seniorer under DGU rykker ned i holdturneringens øverste seniorrække efter afslutningen af et års turneringer.
Ligeledes også således at den øverste veteranrækkes bedste hold kvalificerer sig til 2. division for veteraner under DGU, ligesom de lavest placerede golfklubber i 2. division for veteraner under DGU rykker ned i holdturneringens øverste veteranrække efter afslutningen af et års turneringer.
Ligeledes også således at den øverste super veteranrækkes bedste hold kvalificerer sig til samme turnering for super veteraner under DGU, ligesom de lavest placerede hold i super veteraner turneringen under DGU rykker ned i holdturneringens øverste super veteranrække efter afslutningen af et års turneringer.
Udarbejdelsen af bl.a. turneringsbetingelserne til holdturneringen gennemføres derfor i samarbejde med golfklubberne øst for Storebælt repræsenteret ved turneringsledelsen i Regionsgolf Danmark Øst.
Turneringsledelsen modtager og indsamler erfaringer fra deltagende spillere og klubber i forbindelse med turneringens afholdelse, som drøftes på turneringsledelsesmøder og med Regionsgolf Danmark Øst for løbende at forbedre turneringens rammer og dens afholdelse.
Der afholdes hvert år i løbet af oktober/november måned et koordinerende møde mellem DGU og turneringsledelserne for Regionsgolf Danmark Øst og Regionsgolf Danmark Vest for Seniorer, Veteraner og Super Veteraner.
Stk. 2 Holdturneringen har sammen med Regionsgolf Danmark Øst gennem mange år haft en fælles sponsor, som således støtter den landsdækkende holdturnering. Sponsoratet har bl.a. bestået i at levere præmier til Regions- og Landsfinaler.
Turneringsledelsen vil arbejde på at bibeholde og udbygge samarbejdet med en hovedsponsor og evt. medsponsorer, således at bl.a. klubbernes tilmeldingsgebyr til holdturneringen kan holdes nede på et acceptabelt niveau.
§ 3. Deltagende klubber
Stk. 1 Efter årets holdturnering, der afsluttes med regionsfinaler og landsfinaler i slutningen af september, kan golfklubberne under DGU vest for Storebælt tilmelde sig næste års turnering i de forskellige rækker, som deres hold har kvalificeret sig til i årets turnering i henhold til turneringsbetingelserne for holdturneringen.
Stk. 2 Derudover kan nye golfklubber og golfklubber, der ønsker at have mere end et hold i de laveste rækker indenfor seniorrækken, veteranrækken og super veteranrækken, tilmelde sig næste års holdturnering i de laveste rækker.
Stk. 3 De deltagende golfklubber indbetaler et tilmeldingsgebyr for hvert hold de tilmelder til turneringen.
§ 4. Turneringens afvikling
Stk. 1 Turneringsledelsen fastlægger turneringsbetingelserne i samarbejde med turneringsledelsen i Regionsgolf Danmark Øst, og de offentliggøres inden turneringens start. De findes på turneringens hjemmeside
www.regionsgolf-danmark.dk
hvor man slår op på ”Vest - Senior/Veteran”.
Turneringen er opbygget i et antal rækker som er bestemt af antallet af tilmeldte hold.
I henhold til turneringsbetingelserne er der i seniorrækken tre rækker bestående af Senior A, Senior B og Senior C, hvor de stærkeste hold spiller i Senior A.
Senior A og Senior B er hver opdelt i 8 puljer med 4 hold i hver pulje, og i Senior C er antallet af puljer bestemt af, hvor mange hold der tilmelder sig jvf. turneringsbetingelserne.
Hvor mange hold der rykker op og ned mellem divisionsturneringen under DGU og Senior A ØST og VEST er afhængig af DGU´s udbygning af deres divisionsturnering.
Ligeledes i henhold til turneringsbetingelserne er der i veteranrækken fire rækker bestående af Veteran Elite, Veteran A, Veteran B og Veteran C, som er opbygget efter samme principper som seniorrækken.
DGU er sammen med turneringsledelserne for Regionsgolf Danmark Øst og Regionsgolf Danmark Vest – Senior/Veteran blevet enige om, at der fra og med 2014 er etableret en landsdækkende 2. division for veteraner, svarende til hvad der tidligere er sket i seniorrækken.
Hvor mange hold der rykker op og ned mellem divisionsturneringen under DGU og Veteran Elite ØST og VEST er afhængig af DGU´s udbygning af deres divisionsturnering.
Ligeledes i henhold til turneringsbetingelserne er der i super veteranrækken én
række, som er opbygget efter samme principper som seniorrækken.
DGU er sammen med turneringsledelserne for Regionsgolf Danmark Østog Regionsgolf Danmark Vest – Senior/ Veteran blevet enige om, at der fra og med 2017 etableres en landsdækkende super veteranrække.
Hvor mange hold der rykker op og ned mellem divisionsturneringen under DGU og Super Veteran er afhængig af DGU´s udbygning af deres divisionsturnering.
Op - og nedrykning efter årets turnering i senior-/veteran-/super veteranrækken fremgår af turneringsbetingelserne.
§ 5. Ledelse
Stk. 1 Holdturneringens ledelse består af en formand, en turneringsledelse og et årsmøde.
§ 6. Formand
Stk. 1 Efter årsmødet konstituerer den nye turneringsledelse sig selv og vælger selv sin formand.
Stk. 2 Ved indtrædende vakance indtræder næstformanden og fungerer indtil førstkommende årsmøde.
 Stk. 3 Formanden repræsenterer Regionsgolf Danmark Vest – Senior/Veteran.
§ 7. Turneringsledelsen
Stk. 1 Turneringsledelsen består af formanden samt mindst 2 og højst 4 medlemmer.
Stk. 2 Ved indtrædende vakance kan turneringsledelsen supplere sig med den valgte suppleant, og herefter blandt medlemmerne af golfklubberne vest for Storebælt, der er medlem af DGU indtil førstkommende årsmøde.
Stk. 3 Turneringsledelsen konstituerer sig efter årsmødet med formand og næstformand, således at 2 af medlemmerne er på valg på lige år og 3 af medlemmerne på ulige år, dog således at formand og næstformand ikke udskiftes samtidig
Stk. 4 Turneringsledelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 5 Der udarbejdes referat fra årsmøder og i fornødent omfang fra turneringsledelsesmøder
§ 8. Årsmødet
Stk. 1 Årsmødet afholdes hvert år i oktober måned.
Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel.
Max 2 personer kan deltage pr. klub, dog kan der kun afgives 1 stemme pr. klub ved afstemninger.
Stk. 2 Dagsordenen skal omfatte:
  1. Formandens årsberetning
  2. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og decharge
  3. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af medlemmer til turneringsledelsen
  6. Valg af suppleant til turneringsledelsen
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt
 
Stk. 3 Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være turneringsledelsen i hænde senest den 15. september.
Stk. 4 Årsmødet træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflerhed.
Stk. 5 Ekstraordinært årsmøde afholdes, når turneringsledelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/10 af deltagende golfklubber i holdturneringen ved skriftlig henvendelse til turneringsledelsen kræver det.
Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden og senest én måned efter, at turneringsledelsen har modtaget henvendelsen.
§ 9. Økonomi
Stk. 1 Til holdturneringens aktiviteter og drift anvendes tilmeldingsgebyret fra deltagende golfklubber.
Stk. 2 Turneringsledelsen fastsætter kontingentet efter § 3, stk. 3.
Stk. 3 Turneringsledelsen er ansvarlig for regnskabet, der kontrolleres af turneringens kasserer. Senest den 15. oktober skal regnskabet være revideret og underskrevet af den valgte revisor.
Stk. 4 Regnskabsåret går fra 1. oktober i den netop afholdte turneringsrunde til 30. september i det efterfølgende år, hvilket er hensigtsmæssigt, idet man pr. 1.oktober har regnskabet for den netop afholdte holdturnering, og på dette tidspunkt indkaldes golfklubbernes tilmeldinger til næste års holdturnering.
§ 10. Vedtægtsændringer
Stk. 1 Forslag til ændringer i holdturneringens vedtægter skal behandles på et årsmøde og vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer
§ 11. Nedlæggelse af Regionsgolf VEST for Seniorer og Veteraner
Stk. 1 Såfremt turneringsledelsen ønsker at nedlægge Regionsgolf Danmark VEST – Senior/Veteran, skal forslaget om nedlæggelse behandles på et årsmøde og vedtages med mindst 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmers stemmer
Stk. 2 Såfremt holdturneringens aktiviteter af DGU skønnes mangelfulde eller utilstrækkelige i forhold til holdturneringens formål, kan DGU efter forhandling med turneringsledelsen nedlægge holdturneringen
Stk. 3 Ved nedlæggelse tilfalder holdturneringens midler DGU.
  Ovenstående er vedtaget på årsmødet for Regionsgolf Danmark Vest – Senior/Veteran den 15. oktober 2010 og godkendt til ikrafttræden den 1. december 2010.
I forbindelse med udvidelse af divisionsturneringen for super veteraner under DGU er der, i november 2017 foretaget mindre tilpasninger af Vedtægterne – ændringerne er vist i kursiv.
Samtidig er der i vedtægternes § 8 stk. 1 præciseret, der er 1 person pr. klub der har stemmeret.
 
 


Regionsgolf Danmark Største turnering

© Regionsgolf-danmark.dk.